بازدید معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن کشور از کارخانه آسفالت نگین ماهنشان

طی هماهنگی های به عمل آمده، مهندس درفشی معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن کشوربا حضور در بنیاد مسکن استان زنجان به همراه مهندس صنعتی منفرد مدیر کل بنیاد مسکن استان، معاونین و جمعی از کارشناسان از کارخانه آسفالت نگین م...