( روزنامه زنگان امروز):درج گزارش روستای خالق آباد شهرستان خدابنده

(روزنامه زنگان امروز): درج گزارش روستای خالق آباد شهرستان خدابنده و بیان نمودن فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این روستا از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان