مزایده ۹۹۰۶ - 04 شهریور 1399

((آگهی مزایده عمومی)) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را برابر مقررات مربوطه و شرایط مندرج در اسناد مزایده و به شرح جدول ذیل  از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .   ردیف نوع ملک/کاربری شماره قطعه مساحت زمین (متر مربع) مساحت اعیانی (متر مربع) قیمت پایه هر قطعه (ریال) آدرس ۱ زمین /مسکونی ۱ ۲۰۰/۵ ۰ ۱۲,۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰ زنجان-شهرک شهید رجایی ضلع جنوبی پارک رجایی ۲ زمین /مسکونی ۲ ۱۹۹/۲۵ ۰ ۱۲,۲۵۳,۸۷۵,۰۰۰ زنجان-شهرک شهید رجایی ضلع جنوبی پارک رجایی ۳ زمین /مسکونی ۳