امام خمینی (ره) : از بنیاد مسکن که زحمات زیادی در ایران کشیده اند تشکر میکنم
دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: رعایت اصول پدافند غیرعامل، موجب کاهش آسیب پذیری در مواقع بحرانی می شود/مقاوم ســازی مســاکن روســتایی در جهــت بهینه ســازی کیفیــت زندگــی روســتاییان و مانــدگاری آن هــا در ایــن مناطــق امری ضروری است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان  به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه،  پدافند غیرعامل از کم هزینه ترین اقدامات پیشگیرانه است و رعایت اصول آن باعث بهبود عملکرد سیستم ها و کاهش آسیب پذیری در مواقع بحرانی می شود، اظهار کرد: هدف از توجه به پدافند غیرعامل امکان ادامه حیات، افزایش بازدارندگی و پایداری و همچنین آسان نمودن مدیریت بحران در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه می باشد.

رضا خواجه ای با بیان اینکه، پدافند غیر عامل به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها گفته می شود، ادامه داد: در تهیه طرح های هادی روستایی که بعنوان شناسنامه و سند روستاها می باشد، به نقش و اثر پدافند غیر عامل توجه ویژه ای می شود.

وی بهره گیری و لحاظ نمودن پدافند غیرعامل در پروژه های مطالعاتی و اجرایی طرح هادی روستایی و نیز مقاوم سازی مسکن روستایی را  امری مهم و ضروری دانست و افزود:  بنیاد مسکن همواره سعی نموده، با توجه به اهمیت این موضوع از لحاظ زیستی و کالبدی اصول پدافند غیرعامل را رعایت نماید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد: : از آنجا که پایداری مناطق روستایی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی دارای اهمیت استراتژیک در شرایط بحرانی به شمار می آید، توجه به عناصر کالبدی این مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند، بر این اساس مسکن روستایی به عنوان مهمترین عنصر کالبدی مناطق روستایی نیازمند نگاه اساسی است.

خواجه ای  با اشاره به اینکه، مسـکن روسـتایی بنایـی اسـت کـه الگـوی معمـاری آن دارای مبانـی محیطـی، اقتصـادی و اجتماعـی بـوده لــذا کارکردهــای متنوعــی را ارائــه میدهــد و می توان گفت، یکــی از مهمتریــن کارکردهــای مســاکن، ایجــاد امنیــت میباشــد،تصریح کرد:  امــروزه نگــرش نویــن پدافنــد غیرعامــل بــرای ارتقــاء امنیــت در مناطــق حســاس بــه راهکارهــای جدیــدی روی آورده اســت، در ایــن میــان مقاوم ســازی مســاکن روســتایی در جهــت بهینه ســازی کیفیــت زندگــی روســتاییان و مانــدگاری آنهــا در ایــن مناطــق از اولویتهــا قلمــداد میشــود؛ بنابرایــن مقاوم ســازی مســاکن روســتایی طبـق اسـتانداردهای فنـی از ضرورتهـای اساسـی اسـت، که در این راستا این نهاد گام های مطلوبی بر داشته است.

وی با تاکید بر اینکه، مســکن به عنــوان یــک پدیــده اثرگــذار بــر بافــت کالبــدی روســتاهای کشــور و عاملــی مهــم در ایجــاد احســاس امنیــت و مانــدگاری در روســتاها نیازمنــد توجــه زیــادی می باشــد، اظهار کرد:  ارتقــای کیفــی ابنیــه یکــی از راههــای توانمندســازی نظــام روســتایی و ارتقــاء امنیــت در نقــاط روســتایی اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه ســنتها و هنجارهــای جــاری در هــر مــکان روســتایی و به صـورت تدریجـی انجـام پذیـرد تـا اینگونـه بتـوان بـه حفـظ و تـداوم ارزشهـای روسـتاها کمـک نمـود.

خواجه ای  بر ضرورت نهادینــه کــردن فرهنــگ مقاوم ســازی از طریــق اعطــای تســهیلات مســکن در بیــن مــردم و مشـخص نمـودن نقـاط حسـاس مناطـق روسـتایی و ارائـه راهکارهایـی در جهـت ایجـاد امنیـت در ایـن مناطـق اشاره کرد و گفت: شناسـایی الگوهـای بومـی مسـاکن، تدویــن قوانیــن ساخت وســاز در جهــت بهینــه کــردن شــرایط زندگــی بــا توجــه بــه ویژگیهــای اقلیمـی منطقه، توجـه بـه الگـوی معمـاری سـنتی از طریـق بـکار بـردن مصالـح بومی و تدوین برنامه هـا و ارائـه الگوهــای انعطافپذیـر بـرای دسـتیابی بـه اهـداف پدافنـد غیرعامـل در مناطـق روسـتایی امری مهم و ضروری است، که باید مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار گیرد.

*

code

معرفی اجمالی بنياد مسكن زنجان

در پي فرمان حضرت امام در ۲۱ فروردين ۱۳۵۸ و افتتاح حساب ۱۰۰ و توجه عموم  به اين امر مهم بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بيست وپنجم ارديبهشت ماه فعاليت خود را آغاز كرد. اساسنامه بنياد در تاريخ هفدهم آذرماه سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدو طبق آن وظايفي بر عهده اين نهاد گذارده شده.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان با هفت شعبه در شهرستانهای زنجان ، ابهر ، خرمدره ، خدابنده ، طارم ، ماهنشان ، ایجرود و بانک ماشین آلات به منظور انجام مسئوليت ويژه بنياد مسكن در رابطه با توسعه مسكن در شهرها و روستاها و اقشار كم‌درآمد و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح عهده‌دار وظايف مربوط مي‌باشند.

پیگیری درخواست های ثبت شده

تمام حقوق اين وب سايت متعلق به بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان مي باشد.

Template Design:Dima Group